ROHRSCHACH 2007

In het veelzijdige werk van Jaap de Jonge speelt beweging een belangrijke rol. Soms is de beweging afhankelijk van wind of zonlicht, een andere keer worden bewegende beelden of objecten in werking gezet door mechaniek of is het de hand van de beschouwer die het beeld bepaald.

In dit werk zien we een aaneenschakeling van gespiegelde vlekken die in wervelend tempo in elkaar overvloeien. Op de grote projecties die de hoek van de ruimte vullen, worden de spiegel-beelden afzonderlijk geprojecteerd en synchroon afgespeeld. De bezoeker kan het beeld inlopen en zich omringd voelen door schaduwen. Het beeld en de beweging zijn door de Jonge bepaald maar de beschouwer kan de beelden interpreteren en dus toch zijn eigen beelden scheppen.

Voor deze video installatie heeft de Jonge zich laten inspireren door de ‘Inktvlekkentest’ van de Zwitserse arts Hermann Rohrschach. In de jaren 40/50 was deze zogenaamde Rohrschachtest een populaire test in de klinische psychologie, maar door het subjectieve karakter wordt de test tegenwoordig niet meer toegepast.
De menselijke relaties, onlosmakelijk verbonden met de psychologie komen ook tot uitdrukking in de Rohrschachvlekken van de Jonge. Een caleidoscopisch privé album van zwartgrijze schaduwen die voornamelijk zijn opgebouwd uit schaduwen van zijn naaste familie. De mens als bewegende schaduw in een eeuwige wereld.


ROHRSCHACH 2007

Movement plays an important role in the many aspects of Jaap de Jonge’s work. Sometimes the movement depends on the wind or sunlight; sometimes moving sculptures or objects are set in motion mechanically or the sculpture is determined by the viewer’s hand.

In this work we see a succession of mirrored blots that flow into each other at a vertiginous speed. These mirror images move synchronously as they are projected separately onto the large projections that fill the corner of the space. Visitors can enter the sculpture and feel themselves surrounded by shadows. Although de Jonge determines both the sculpture and the movement, viewers are nonetheless free to interpret the work or even to create their own images.

The inspiration behind this video installation comes from the ‘ink blot test’ of the Swiss doctor Hermann Rohrschach. During the 1940s and ‘50s, the Rohrschach Test was a popular test in clinical psychology but is now no longer applied because of its subjective nature.
Human relations, which are inextricably linked with psychology, are also expressed in de Jonge’s Rohrschach blots through a kaleidoscopic private album of grey-black shadows that mainly consist of the silhouettes of his immediate family. Here, the individual is a shadow moving through an eternal world.

 

terug naar boven